યુજર રીક્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ સીસ્ટમ (URMS)
SSO User Name
Mobile No
This is login for testing without password, Mobile no as password
   

યુજર રીક્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ સીસ્ટમ (URMS) એ એક સામુહીક બુલેટીન બોર્ડ ટાઇપનું મુશ્કેલી તથા અનુભવ શેર કરી એક-બીજાને મદદરુપ થવા માટેનું પ્લેટફોર્મ છે.

 અહી કોઇ પણ યુજર પોતાની મુશ્કેલી રજુ કરી શકે છે અને કોઇ બીજા કલીગ અનુભવે શીખેલ કે જાણેલ સમાધાન આપી શકે છે. 

આ ઉપરાંત NIC ના જીલ્લા અધીકારી તથા  રાજ્ય કક્ષાના એપલીકેશન મેનેજર પણ પોતાનું માર્ગદર્શન આજ પ્લેટફોર્મ પર આપશે.

 કોઇ પણ એપલીકેશનમા લોગીન થતા URMSનું વધારાનું popup ખુલશે. અહી તમે તમારી એપલીકેશનને લગતા બુલેટીન વાંચી શકશો. નવા બુલેટીન કોમેન્ટ કે મુશ્કેલી ઉમેરી શકશો.

 બધા બુલેટીન એપલીકેશન, જુલ્લા, તાલુકા કે યુજરવાર ફીલ્ટર કરી શાકાય છે.

We have design a bulletin board for all ssousers. We may plan to put it as an extra popup page to be opened after  sso logins for all applications.  Here user and application manager can

1.     Post a Request / Complain / Comment / Bulletin

2.     To select a post by clicking on idno to 1.Reply, 2. Authenticate by OTP 3. Attached a file 4. View / download attachment

3.     Reply to a selected post

4.     Post / reply as PRIVATE (Khangi, visible to a selected user only) if User Name text box is blank then post as public otherwise PRIVATE (Khangi) to a user.

5.     Make your selected post OTP-Authenticated

6.     Read others post / bulletin replies to solve / improve works

7.     Filter search for post by 1.application 2.District / Taluka 3.User name 4. Some key word in post

8.     Attach a file to your post

9.     View / download attachment of a selected post